Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

En cumprimento do establecido no artigo 97 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de réxime local, faise público que por resolución de Alcaldía de data 14/06/2021 aprobáronse as “BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS E UN CAPATAZ PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. A partires do día seguinte á publicación deste anuncio no BOP, os candidatos disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles para presentación de solicitudes. En suma, o prazo para presentación de instancias abranguerá dende o 21 ata o 25 de xuño, ambos inclusive. O texto íntegro das Bases poderán consultarse no taboleiro de anuncios do concello ou premendo nos seguintes enlaces:

BASES BRIGADA

Modelo instancia

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local, se hace público que por resolución de Alcaldía de fecha 14/06/2021 se aprobaron las “BASES QUE REGIRÁN LA SELECCIÓN DE CUATRO PEONES Y UN CAPATAZ PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. A partir del día siguiente a la publicación deste anuncio no BOP, los candidatos dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles para presentación de solicitudes. En suma, el plazo para presentación de instancias se extenderá desde el 21 hasta el 25 de junio, ambos inclusive. El texto íntegro de las Bases podrán consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o clicando en los siguientes enlaces:

BASES BRIGADA

Modelo instancia