Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

Política de Privacidade

  1. Política de Privacidade

Esta política de privacidade desenvolveuse tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos) segundo a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais.

A súa finalidade é informar aos propietarios dos datos persoais, sobre a información que se está a recoller, os aspectos específicos relacionados co tratamento dos seus datos, a finalidade / s dos mesmos, os datos de contacto para exercer os dereitos que Elas axudan, os períodos de conservación da información e as medidas de seguridade entre outras cousas.

Será aplicable tanto á información recollida directamente a través dos diferentes servizos do Concello de Negueira de Muñiz, como a través da súa páxina web oficial www.concellodenegueira.es e a súa sede electrónica https://negueirademuniz.sedelectronica.gal/info.0 .

Responsable do tratamento

Responsable do tratamento : Concello de Negueira de Muñiz.

enderezo : Negueira, s / n, CP 27113, en Negueira de Muñiz (Lugo).;

Teléfono : 982 35 33 03

Correo electrónico : info@concellodenegueira.es

Responsable de protección de datos

Responsable de protección de datos designado : Computer-3, SLU

Teléfono : 982 28 40 50

Correo electrónico : dpd@computer-3.com

Tratamento de datos

Os datos persoais que se poderían recoller directamente do interesado serán tratados de xeito confidencial e incorporaranse á correspondente actividade de tratamento propiedade do Concello de Negueira de Muñiz.

A lista de actividades de tratamento realizadas polo Concello de Negueira de Muñiz reflíctese no Rexistro de Actividades de Tratamento que estará dispoñible, unha vez que sexa aprobado por resolución da Alcaldía, dentro da sede electrónica do Consello.

Rexistro de actividades de tratamento do concello de Negueira de Muñiz.

Os datos persoais que se soliciten, no seu caso, consistirán só nos estritamente esenciais para identificar e atender a solicitude formulada polo propietario destes. A devandita información será tratada de forma xusta, lícita e transparente en relación co interesado. Os datos persoais recompilaranse con fins específicos, explícitos e lexítimos, non sendo tratados posteriormente de xeito incompatible con ditos fins. Serán: adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que serán procesados. Así mesmo, serán exactos e, se é o caso, actualizados e adoptaranse todas as medidas razoables para que os datos persoais que sexan inexactos respecto dos fins para os que se tratan se eliminen ou rectifiquen sen demora.

Tanto o concello de Negueira de Muñiz como os que interveñen nalgunha fase do tratamento están suxeitos ao segredo profesional máis estrito, cun compromiso especial de adoptar os niveis de protección e as medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, para garantir a seguridade dos os datos persoais.

Finalidade do tratamento

A finalidade do tratamento de datos corresponde a cada unha das actividades de tratamento realizadas polo Concello de Negueira de Muñiz e son accesibles no rexistro de actividades de tratamento. Rexistro de Actividades de Tratamento do Concello de Negueira de Muñiz.

Os fins explícitos para os que se realizan cada un dos tratamentos inclúense nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das canles de captura de datos (formularios web, formularios en papel, carteis e notas informativas).

Lexitimación

O tratamento dos seus datos persoais por parte do Concello de Negueira de Muñiz realízase para o cumprimento dunha obriga legal, para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou mediante o consentimento do interesado, ao abeiro do disposto no artigo 6 do Regulamento xeral de protección de datos.

Se o consentimento do interesado é necesario para o tratamento dos datos, recollerase de xeito explícito, preciso e inequívoco, mediante unha clara acción afirmativa, tendo o interesado o dereito de retirar o seu consentimento en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En calquera caso, no momento en que se recollan os datos, informarase ao interesado da actividade de tratamento para a que se recollen os seus datos, mediante información básica e resumida, que inclúe unha remisión a información adicional onde estará o resto da información. presentado polo miúdo.

O Rexistro de actividades de tratamento, así como a información adicional de cada tratamento específico, recolle a base legal aplicable a cada unha delas.

Retención de datos

Os datos persoais conservaranse durante o tempo que non sexa necesario para os fins do tratamento correspondente, a non ser que se conserven con fins de arquivo de interese público, investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, e ata que expire o prazo de prescrición. posibles responsabilidades derivadas do tratamento.

Comunicación de datos

O Concello de Negueira de Muñiz non comunicará os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal ou no caso dos xestores de tratamento do Concello de Negueira de Muñiz logo de asinar o correspondente contrato de tratamento de datos a petición, que regulará todas as obrigas de o responsable do tratamento relativo ao tratamento de datos propiedade do Concello que se vai realizar.

Os destinatarios das comunicacións de datos poden consultarse no Rexistro de Actividades de Tratamento.

Orixe

Cando os datos persoais non se recollan directamente do interesado, este punto será transferido ao interesado a través das cláusulas contidas nas distintas canles de recollida de información e nun prazo razoable, unha vez obtidos os datos e como moi tarde nun prazo dun mes.

Dereitos dos interesados

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, eliminación e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, ademais de non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando proceda.

Os dereitos que poden exercer os interesados, así como a forma de exercelos, detállanse na información adicional sobre protección de datos de cada un dos tratamentos correspondentes.

Podes exercer os teus dereitos escribindo ao Concello de Negueira de Muñiz e deberán presentalos rexistrándose a través de calquera das seguintes canles:

  • Presencialmente, nas oficinas de rexistro do concello de Negueira de Muñiz. A solicitude debe incluír unha fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte ou outro documento válido que o identifique;
  • Por rexistro electrónico, na sede electrónica do Concello de Negueira de Muñiz. Debe ter un certificado dixital ou un PIN para estas 24 horas;
  • En calquera dos lugares descritos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A solicitude deberá ir acompañada dunha fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte ou outro documento válido que o identifique.

Se considera que non se respectou algún dos mencionados dereitos, terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es ).