Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Con data do 16/07/2021 publicouse no BOP, núm. 161, a modificación de crédico 1/2021, o que se expón ao público para os efectos oportunos.