Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

En relación ao Proceso selectivo realizado o pasado día 5 de abril de 2021, que se desenvolveu para levar a efecto a contratación de catro peóns de Servizos múltiples ao abeiro do Programa FOMENTO DO EMPREGO 2020 da Excma. Deputación Provincial de Lugo; visto o resultado habido no proceso antes mencionado e a proposta que o Comité de selección elevou á Alcaldía

Acórdase a contratación de D. Benjamín Villar Bermúdez (DNI: 33,558,209 J), D. José Manuel Graña Fernández (DNI: 76.573.901 R), D. José Martínez Méndez (DNI: 32.624.087 J) e D. Juan José Cristobo Lapido (DNI: 44.822.142 H) na categoría de “Peón de servizos múltiples” e baixo a modalidade de contrato de traballo temporal en réxime de dedicación absoluta, tendo en conta que a duración do contrato será de seis (6) meses e a data para o inicio do contrato o xoves 8 de abril de 2021.

Acórdase, asimesmo, conformar cos restantes candidatos unha bolsa de emprego temporal para os eventuais casos de baixa laboral, renuncia, despedimento, etc que puidesen afectar aos traballadores agora contratados. Dita bolsa de emprego estará formada polos seguintes compoñentes, segundo a prelación das calificacións que obtiveron no proceso selectivo.

 

DNI
33.557.716 A
09.367.318 Q
38.093,153 R
49.020.381 K
13.116.053 G
33.852.433 K
10,062,114 M
37,745,525 H