Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

En relación ao Proceso selectivo realizado o pasado día 7 de abril de 2021, que se desenvolveu para levar a efecto a contratación de un Auxiliar administrativo ao abeiro do Programa FOMENTO DO EMPREGO 2020, resolveuse contratar a Dª. Silvia María Pinal Seoane, con DNI: 36.156.676 D na categoría de “Auxiliar administrativo” e baixo a modalidade de contrato de traballo temporal en réxime de dedicación absoluta, tendo en conta que a duración do contrato será de seis (6) meses e a data para o inicio do contrato o luns 12 de abril de 2021. Cos restantes candidatos conformarase unha bolsa de emprego temporal para os eventuais casos de baixa laboral, renuncia, despedimento, etc que puidesen afectar á traballadora agora contratada. Dita bolsa de emprego estará formada polos seguintes compoñentes, segundo a prelación das calificacións que obtiveron no proceso selectivo;

 

 

DNI
33.557.717 G
33,998,917 H
53,005,606 J
09,445,261 N