Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Unha vez rematado o proceso selectivo de estabilización de emprego temporal das prazas de Administrativo e Condutor-Oficial encargado de obras e servizos segundo a convocatoria publicada no BOP Lugo Núm. 256 de data 9 de novembro de 2022, por Decreto de Alcaldía Núm.2022-0179, de data 22 de decembro de 2022, procedeuse ao nomeamento como persoal laboral fixo de: Jovita Graña Fernández, con DNI: ***2134**, como Administrativa, e D. Armando Álvarez Rodríguez, con DNI: ***4806** , como Condutor-Oficial encargado de obras e servizos.

O que se fai público aos efectos do artigo 62 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro e o artigo 60 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do empregado público de Galicia.

Pode acceder ao contido do BOP premendo en BOP 17-01-2023