Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Por Resolución de Alcaldía de data 31 de outubro do 2022, aprobáronse as bases que, ao abeiro do disposto na Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, rexerán a provisión das seguintes prazas:
1.- Polo sistema de concurso, unha praza de Administrativo e unha de Condutor-oficial encargado de obras e servizos
2.- Polo sistema de concurso-oposición, unha praza de Traballador Social

Pode descargar as bases premendo en Bases estabilización _ 9 noviembre

Unha vez publicado no BOE, o pasado 21 de novembro, a Resolución de 14 de novembro de 2022, do Concello de Negueira de Muñiz (Lugo), referente á convocatoria para proveer varias prazas, o prazo para presentar instancias se establece do 22 de novembro de 2022 ao.1 de decembro de 2022. BOE-A-2022-19207

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2022, se aprobaron las bases que, al amparo de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, regirán la provisión de las sigueintes plazas:
1.- Por el sistema de concurso, una plaza de Administrativo y una de Conductor-oficial encargado de obras y servicios
2.- Por el sistema de concurso-oposición, una plaza de Trabajador Social

Puede descargar las bases clicando en Bases estabilización _ 9 noviembre

Tras la publicación en el BOE, el pasado 21 de noviembre, de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas, el plazo para presentar instancias se establece del 22 de noviembre de 2022 al .1 de diciembre de 2022. BOE-A-2022-19207